Overview

1 12 Yingying Li 74 5 4 83
2 4 Hanyu Yang 31 14 5 50
3 14 Yixin Zheng 24 9 3 36
4 20 Fang Duan 30 3 3 36
5 5 Mingyuan Hu 10 14 1 25
6 7 Yuanyuan Wang 11 8 3 22
7 3 Linyu Diao 4 7 4 15
8 23 Qingqing Du 10 2 3 15
9 19 Yanhan Liu 7 1 0 8
201 63 26 290
1 12 Yingying Li 74 24 75 173 42.77
2 3 Linyu Diao 4 1 6 11
3 4 Hanyu Yang 31 4 19 54
4 5 Mingyuan Hu 10 1 17 28
5 7 Yuanyuan Wang 11 0 8 19
6 14 Yixin Zheng 24 5 30 59
7 19 Yanhan Liu 7 2 12 21
8 20 Fang Duan 30 10 27 67
9 23 Qingqing Du 10 7 22 39
201 54 216 471 0.43
1 4 Hanyu Yang 14 27 20 61 0.82
2 5 Mingyuan Hu 14 14 18 46 0.82
3 14 Yixin Zheng 9 6 8 23 0.53
4 7 Yuanyuan Wang 8 7 6 21 0.47
5 3 Linyu Diao 7 15 18 40 0.41
6 12 Yingying Li 5 7 11 23 0.29
7 20 Fang Duan 3 8 4 15 0.18
8 23 Qingqing Du 2 4 6 12 0.12
9 19 Yanhan Liu 1 3 3 7 0.06
63 91 94 248 0.01
1 4 Hanyu Yang 5 7 58 70 0.29
2 3 Linyu Diao 4 2 55 61 0.24
3 12 Yingying Li 4 13 48 65 0.24
4 7 Yuanyuan Wang 3 3 12 18 0.18
5 14 Yixin Zheng 3 6 46 55 0.18
6 20 Fang Duan 3 1 34 38 0.18
7 23 Qingqing Du 3 1 26 30 0.18
8 5 Mingyuan Hu 1 3 30 34 0.06
9 13 Yan Sun 0 2 2 4
10 19 Yanhan Liu 0 1 8 9
26 39 319 384
1 3 Linyu Diao 119 3 235 357 7.00
2 13 Yan Sun 2 1 15 18 0.12
3 15 Li Lin 1 1 23 25 0.06
4 20 Fang Duan 1 0 3 4 0.06
5 4 Hanyu Yang 0 0 8 8
6 5 Mingyuan Hu 0 0 5 5
7 7 Yuanyuan Wang 0 0 4 4
8 12 Yingying Li 0 1 7 8
9 14 Yixin Zheng 0 0 10 10
10 19 Yanhan Liu 0 0 4 4
11 23 Qingqing Du 0 0 3 3
123 6 317 446 0.07
1 15 Li Lin 47 16 17 80 2.76
2 14 Yixin Zheng 38 9 19 66 2.24
3 12 Yingying Li 24 13 12 49 1.41
4 3 Linyu Diao 21 10 15 46 1.24
5 23 Qingqing Du 13 4 5 22 0.76
6 4 Hanyu Yang 10 3 4 17 0.59
7 5 Mingyuan Hu 8 4 4 16 0.47
8 20 Fang Duan 8 3 10 21 0.47
9 19 Yanhan Liu 6 0 5 11 0.35
10 7 Yuanyuan Wang 1 1 3 5 0.06
11 13 Yan Sun 0 1 0 1
176 64 94 334 0.02
1 14 Yixin Zheng 42 10 55 107 29.91
2 12 Yingying Li 36 13 48 97 23.71
3 3 Linyu Diao 0 1 1 2
4 4 Hanyu Yang 2 0 0 2
5 5 Mingyuan Hu 0 0 1 1
6 15 Li Lin 24 5 17 46
7 20 Fang Duan 3 4 27 34
8 23 Qingqing Du 15 3 18 36
122 36 167 325 0.27