Overview

1 6 Xiangyu Gong 49 4 4 57
2 20 Fang Duan 35 4 0 39
3 10 Xiaotong Liu 32 2 1 35
4 25 Mingyuan Hu 22 11 0 33
5 4 Hanyu Yang 14 9 2 25
6 19 Yanhan Liu 19 1 2 22
7 13 Linyu Diao 5 2 2 9
8 2 Han Wu 3 1 0 4
179 34 11 224
1 20 Fang Duan 35 18 32 85 41.18
2 6 Xiangyu Gong 49 28 53 130 37.69
3 10 Xiaotong Liu 32 10 44 86 37.21
4 2 Han Wu 3 1 7 11
5 4 Hanyu Yang 14 4 7 25
6 5 Yi Gao 0 1 2 3
7 13 Linyu Diao 5 1 7 13
8 19 Yanhan Liu 19 9 24 52
9 25 Mingyuan Hu 22 3 16 41
179 75 192 446 0.39
1 25 Mingyuan Hu 11 17 32 60 0.79
2 4 Hanyu Yang 9 14 21 44 0.64
3 6 Xiangyu Gong 4 6 16 26 0.29
4 20 Fang Duan 4 2 11 17 0.29
5 10 Xiaotong Liu 2 7 10 19 0.14
6 13 Linyu Diao 2 10 10 22 0.14
7 2 Han Wu 1 1 0 2 0.07
8 19 Yanhan Liu 1 3 4 8 0.07
9 5 Yi Gao 0 4 0 4
10 24 Haiping Sun 0 2 1 3
34 66 105 205 0.01
1 6 Xiangyu Gong 4 1 48 53 0.29
2 4 Hanyu Yang 2 1 46 49 0.14
3 13 Linyu Diao 2 2 39 43 0.14
4 19 Yanhan Liu 2 2 26 30 0.14
5 10 Xiaotong Liu 1 3 37 41 0.07
6 2 Han Wu 0 1 2 3
7 5 Yi Gao 0 0 1 1
8 20 Fang Duan 0 2 41 43
9 25 Mingyuan Hu 0 3 41 44
11 15 281 307
1 13 Linyu Diao 140 9 172 321 10.00
2 24 Haiping Sun 12 1 12 25 0.86
3 4 Hanyu Yang 2 0 12 14 0.14
4 6 Xiangyu Gong 2 0 17 19 0.14
5 15 Li Lin 1 0 23 24 0.07
6 20 Fang Duan 1 0 6 7 0.07
7 10 Xiaotong Liu 0 1 9 10
8 19 Yanhan Liu 0 0 2 2
9 25 Mingyuan Hu 0 0 14 14
158 11 267 436 0.06
1 15 Li Lin 45 10 16 71 3.21
2 6 Xiangyu Gong 28 4 11 43 2.00
3 10 Xiaotong Liu 26 8 8 42 1.86
4 13 Linyu Diao 24 11 17 52 1.71
5 20 Fang Duan 19 8 14 41 1.36
6 19 Yanhan Liu 15 1 9 25 1.07
7 25 Mingyuan Hu 10 1 4 15 0.71
8 4 Hanyu Yang 8 3 10 21 0.57
9 24 Haiping Sun 2 0 2 4 0.14
10 2 Han Wu 1 0 0 1 0.07
11 5 Yi Gao 1 0 0 1 0.07
12 26 Zixuan Meng 1 0 1 2 0.07
180 46 92 318 0.02
1 15 Li Lin 36 6 24 66 45.45
2 10 Xiaotong Liu 34 2 35 71 45.07
3 20 Fang Duan 44 5 46 95 41.05
4 2 Han Wu 1 0 1 2
5 4 Hanyu Yang 1 0 1 2
6 6 Xiangyu Gong 17 1 11 29
7 19 Yanhan Liu 2 2 6 10
8 25 Mingyuan Hu 1 0 1 2
9 26 Zixuan Meng 0 1 0 1
136 17 125 278 0.44