Overview

2 Han Wu 23.04.1998 183 64 294 284 0 0 0 0 Jiangsu
4 Hanyu Yang 12.10.1999 192 72 317 311 12 0 0 12 Shandong
5 Yi Gao 22.07.1998 193 66 304 298 0 0 0 0 Shanghai
6 Xiangyu Gong 21.04.1997 186 72 313 302 12 8 15 35 Jiangsu
10 Xiaotong Liu c 16.02.1990 188 80 312 300 24 8 70 102 Beijing
13 Linyu Diao 07.04.1994 182 69 309 303 0 0 0 0 Jiangsu
15 Li Lin 05.07.1992 171 65 294 294 24 8 52 84 Fujian
19 Yanhan Liu 19.01.1993 188 75 315 305 0 0 30 30 Liaoning
20 Fang Duan 26.12.1994 186 73 301 296 0 0 0 0 Liaoning
24 Haiping Sun 23.05.1996 180 65 300 292 0 0 0 0 Liaoning
25 Mingyuan Hu 17.05.1996 187 69 305 297 12 0 0 12 Liaoning
26 Zixuan Meng 18.11.1996 180 62 298 290 0 0 0 0 Tianjin